תובושתו תולאש םיחולמ םימ םוירווקא? םיגדה לדוגל םוירווקאה לדוג ןיב רשק שיה : הלאש
.יברמה םלדוגל עיגהל םילוכי םיגדה חוורמו לודג םוירווקאב : הבושת
. חתפתהל םיגדל השק ןטקו ףופצ םוירווקאב


? םיחולמ םימ יגד לודיגל יוצרה םוירווקאה לדוג והמ : הלאש
תוחפל מ"ס 80 לש ךרואבו םימ רטיל 90-כ ליכמה םוירווקא : הבושת
. םיחולמ םימ יגדל םוירווקאכ שמשל לוכי
םימה תומכש לככש, ןוויכמ רשפאה לככ לודג םוירווקאב שמתשהל ףידע ןורקיעב
. רתוי לדוג הייחמ בחרמ םיגדלו רתוי הקזח םימה תוביצי, הלדג


? םיגומלא לודיגל יוצרה םוירווקאה לדוג והמ : הלאש
תוחפל מ"ס 100 לש ךרואבו םימ רטיל 140-כ ליכמה םוירווקא : הבושת
םימ יאנתו תוביצי . םיגד רשאמ םימ לש רתוי הלודג תומכל םיקוקז םיגומלא
םימה תומכש לככ,ןכל םיגומלא לש תואנ לודיגל יחרכה יאנת םה םיתוכיא
. לודגל לקו םיענ היהי םיגומלאל ךכ רתוי הקזח םימה תוביצי, הלדג


? םוירווקאב הבע וא הקד תיכוכז הפידע םאה : הלאש
תויהל םוירווקאה תיכוכז לע רתוי הבר םוירווקאב םימה תומכש לככ : הבושת
. םימה ץחלמו תועיגפמ רתוי הניסח הבע תיכוכז . רתוי הבע


? םוירווקאב םיגד לש תיברמה תומכה יהמ : הלאש
לש תיברמה תומכה ןמז ךרואל םיביצי םימ יאנת לעב םוירווקאב : הבושת
לכל (מ"ס 10 ךרואב) 1 גד וא םימ רטיל 10 לכל (מ"ס 2.5 ךרואב) 1 גד : איה םיגד
. םימ רטיל 40


? הרואתל םיקוקז םיגומלא םאה : הלאש
העיפשמ הרואתה,םיגד רשאמ הקזח הרואתל םיקוקז םיגומלאה תיברמ : הבושת
. תילמסקמ תלעות תלבקל תויולת תורונמב שמתשהל ץלמומ . םתוחפתה לע


? מ"ס 120 לדוגב םיגומלאו םיגד םוירווקאל תשרדנה הרואתה תמצוע המ : הלאש
תורונ 2-ב שמתשהל ץלמומ םיגומלא אלל דבלב םיגד םוירווקאב : הבושת
(טופס תורונ) . תחא לכ 75watt לש המצועב תויולת
125watt לש המצועב תויולת תורונ 2-ב שמתשהל ץלמומ םיגומלא םוירווקאב
.(טופס תורונ) . תחא לכ


? םיטנסורולפ תרואת םע םיגומלא םוירווקאב שמתשהל ןתינ םאה : הלאש
. 4 תוחפל , םיטנסורלפ לש תיברימ תומכב שמתשהל ץלמומ . ןכ : הבושת
. םיגומלאל םישורדה הייחמה יאנת תא וקפסי אל השלח המצוע ילעב םיטנסורולפ


? םימה תא תממחמ הרואתה םאה : הלאש
. םימה תא םיממחמ חכ ישארו תוימינפ תובאשמ ,הרואת . ןכ : הבושת


? םיגומלאב עוגפל הלוכי הקזח הרואת םאה : הלאש
רואה תמצועל עיגת אל םוירווקאל ןתנתש רתויב הקזחה הרואתה . אל : הבושת
. רתי תרואתב ןוכיס לכ ןיאש ןאכמ . עבטב םיגומלאה םילבקמש שמשהמ


? הרואת תובהוא םוירווקאה תויח לכ םאה : הלאש
. הרואת תובהוא ןניא תופסונ תויחו םיספימירש,םירטסבול . אל : הבושת
. לצומ םוקמל ןרובע גואדל שי


? םיגומלא םוירווקאב תשרדנה הרוטרפמטה יהמ : הלאש
. תולעמ 25 איה םיגומלאו םי-יגד לודיגל תשרדנה הרוטרפמטה : הבושת
םיגדהו םיגומלאה תיברמ תולעמ 27 לעמ וא תולעמ 22-ל תחתמ הרוטרפמטב
. תולחמ חתפל םילוכיו םילבוס


? םימה תרוטרפמטו םימה תמירז ןיב רשק שי םאה : הלאש
תומוקמ ויהי םוירווקאב םוקמ לכל םיעיגמ םניאו םידמוע םימה רשאכ : הבושת
םיגומלא ךכ לשב,ףרוחב רתוי םירק ויהי רשא םוירווקאב םילצומ
. רוקהמ ולבסי ולא םירוזאב
. םוירווקאב המירז ןיא ךא םימ םמחמ שי ובש בצמב +
. םימרוז םימה וב רוזיאב םומיחה ףוג תא םקמל בושח


? םיגדל תונכוסמה תורוטרפמטה ןהמ : הלאש
. םוירווקאב סרהל םורגת דאמ ההובג וא הכומנ הרוטרפמט : הבושת
: ןה תונכוסמה תורוטרפמטה
תולעמ 20-מ הכומנ הרוטרפמט
תולעמ 30-מ ההובג הרוטרפמט? םימה תומכל םמחמה תמצוע ןיב המאתהה המ : הלאש
רתוי הקזח תויהל הכירצ םמחמה תמצוע רתוי הלודג םימה תומכש לככ : הבושת
: םמחמה תמצועל םימה תומכ ןיב המאתה תלבט ןלהל
תומכ
םירטילב
תמצוע
םמחמ
120 150WATT
350 200WATT
700 300WATT
1400 500WATT? ימי םוירווקאב ןצמח תבאשמו ןבאב טשקל ןתינ םאה : הלאש
. קיזמ וניא ןצמחה . ןכ : הבושת


? םומיח יפוג 2-ב שמתשהל ףידע םאה : הלאש
. ותוא הבגמ ינשהו לקלקתמ דחא םומיח ףוג רשאכ,ףרוחב בושח . ןכ : הבושת


המ,בציתמ אל םימה םוחו טטסומרט אלל םומיח ףוגב שמתשמ ינא : הלאש
?תושעל
תומכל המיאתמ המצוע לעב טטסומרט םע םמחמ שוכרל ךילע : הבושת
. םוירווקאב םימה


? םוירווקאל (Chiller) םימ ררקמב שמתשהל שי םאה : הלאש
. הבוח לארשיבו . ןכ : הבושת
. םוירווקאה תויח לש יללכ סרהל איבהל תולוכי תוהובג םימ תורוטרפמט
עיגהל הלוכי ברש ימיב םימה תרוטרפמט לארשיב יכ םיעדוי םימוירווקא ילעב
. םיגומלא םוירווקאל ררקמ תנקתהב תובישחה ןאכמ . תולעמ 34 -ל


? םימה לש ימיכה םבכרהב תעגופ ררקמה תלועפ םאה : הלאש
. םימה לש ימיכה םבכרהב ללכ םיעגופ םניא ררקמב םירבועה םימה.אל : הבושת


? םוירווקאב עצבל שיש תוימויה תוקידבה ןהמ : הלאש
: ןהו תוימוי תוקידב 5 ןנשי : הבושת
. ןמזה לכ 0 המרב-הינומא (1
. ןמזה לכ 0 המרב - NO2 (2
. 10PPM - ל תחתמ - NO3 (3
. 8.1-8.3 - חווטב איה תילמיטפוא המר - PH (4
. שומישל תוטושפ הקידב תוכרע שי ל"נה תוקידבה 4-ל
. תולעמ 25 - םימ תרוטרפמט (5


? םימה תא קודבל ץלמומ אל ובש ןמז שי םאה : הלאש
. םיגדה תלכאה רחאל וא ןמזב םימה תא קודבל ץלמומ אל : הבושת
. רצק ןמזל הנתשמ ימיכה םבכרהו םימהדזמ םימה
ןמזב הלכאה ינפל תועש המכ ללכ ךרדב,םוי לכב עובק ןמזב קודבל ץלמומ
. םיביצי םימה וב


? םינובלחה קרפמ לש ודיקפת המ : הלאש
םילערל םיכופהש ינפל םיגד תושרפהו ןוזמ תויראש לש ימיכה םקוריפ : הבושת
. םימב תופצה תוליער תוירטקב םיקנמ . םימה תא םימהזמו


? השק םינובלחה קרפמ לש ותקוזחתו ותבכרה םאה : הלאש
ןצמח תבאשמ תרזעב לעופ םינובלחה קרפמ.הלק ותקוזחתו ותבכרה . אל : הבושת
שי ףוסיאה תיסוכ תא .ףוסיא תיסוכב םיזקנתמ םינובלחה.ןצמח ןבאל תרבוחמה
. האלמ רשאכ ןקורל


? ימי םוירווקאב םינובלח קרפמ לע רתוול רשפא םאה : הלאש
. םילערמ םיקנ םימ לע הרימשל רתויב ההובג ותובישח . אל : הבושת
. םנוניסב ולשכנ םירחא םיננסמש םילערמ ןוניס תולועפ עצבמ אוה


? םוי לכב םינובלח קרפמב ףוסיאה תיסוכ תא ןקורל םאה : הלאש
. רתויה לכל עובשב םיימעפ ןנקורל קיפסיש חפנב ףוסיאה תויסוכ . אל : הבושת


? ההכו ךימס ףצקב תאלמתמ םינובלחה קרפמ תיסוכ : הלאש
רתי תלכאה . שרדנל רבעמ ןוזמ לש הבר תומכב ךיגד תא ליכאמ התא : הבושת
. םינובלח לש ךימסו ההכ ףצקב תיסוכה תאלמתמ ךכ לשבו םימה םוהיזל תמרוג


? םינובלחה קרפמ לש ריואה ןבא תא ףילחהל ץלמומ ןמז המכ לכב : הלאש
ףילחהל ץלמומ ןכל,השלח קרפמה לש ותליעפ תמתסנ ריואה ןבא רשאכ : הבושת
.םימי 60-45 לכ לש חווטב ריואה ןבא

ףיר םוירווקא

םוירווקא םורופ

רשק רוצ