םוירווקאה חפנ םיגד םוירווקא
םיגומלא םוירווקא תונומת ללוכ
רתאה תפש םיטרס
םהיגומלאו םהיגד תא םיגיצמ רשא םימי םימוירווקא ילעב לש םה םירתאה בר
בכרה, םוירווקאה לש ותקוזחת לע בר עדימ ולבקת םירתאה ברב . תשרב הווארל
םיגד תייברל םיכרד לע םיריבסמ םירתאהמ קלח . וב םיגומלאו םיגד יגוסו ויקלח
וליאבו םיגומלאל םיגד םיאתהל םינינעתמל ורזעי םירתאה . םוירווקאב םיגומלאו
. םוירווקאב םיגומלאה תא םקמל תומוקמ
ונלש תוירושיקה ןיב םגיצהלו.םימוירווקא ירתא לש תוירושיק םכמ לבקל חמשנטנג לש ףירה
םיליחתמל םוירווקא
mistressreef
לקיימ לש םוירווקאה
ןולג 40 םוירווקא
רישע םוירווקא
םינותנ טעמ
ReefRoom
סירכ לש םוירווקאה
ןולג 4,000 רמ
יו'ג לש םוירווקאה
ןד לש םוירווקאה
י'ג לש םוירווקאה
ףלאר לש ףירינימה
יל לש םוירווקאה
בוב לש םוירווקאה
יקימ לש םוירווקאה
טוקס לש םוירווקאה
רטיל 200 םוירווקא
ונט לש םוירווקא
ףיר ינימ ן'גרא
ATJ Aquarium
רטיל 40 םוירווקא
םימוירווקא 4
סנרול לש םיורווקאה
רטיל 10 ימי םוירווקא
ת'אמ לש םוירווקאה